Kansas Ethanol

1630 Ave Q
Lyons, KS 67554

620-257-2300

Services

  • Crop Insurance
  • Grain Marketing